PAD = Programma voor Alternatieve Denkstrategieën

De aanpak van probleemgedrag, waaronder ook pesten, is in het Nederlandse onderwijs over het algemeen nogal curatief van aard. Pas als problemen zich voordoen wordt er actie ondernomen middels een correctief gesprek of een handelingsplan voor gedrag. Ook op onze school is deze aanpak lang gebruikt. 

In een veranderende maatschappij hebben kinderen echter meer dan ooit sturing nodig. Ook ons schoolteam ervaart dagelijks de complexiteit in het gedrag van leerlingen. Ouders stellen vragen omdat ze dezelfde ontwikkeling thuis terugzien. De politiek zette anti-pesten als thema voor het onderwijs op de kaart. Op de Winde kiezen we daarom voor een andere weg. We maken, naast de curatieve interventies, ook gebruik van een preventieve aanpak. Die preventieve aanpak betekent het actualiseren van het goed-gedrag- en anti-pestprotocol en van school- en klassenregels, het werken aan een veilig schoolklimaat en het implementeren van het PAD leerplan. Deze is gericht op allerlei deelterreinen van sociaal emotioneel leren zoals sociale vaardigheden, sociale weerbaarheid of fysieke weerbaarheid. 

PAD is ook één van de 12 door de staatssecretaris van onderwijs goedgekeurde anti-pestmethodieken.

Het Programma voor Alternatieve Denkstrategieën (PAD-leerplan) is een klassikaal leerplan voor de hele schoolperiode waarmee we op systematische en planmatige wijze  werken aan sociaal emotioneel leren van kinderen. Het kerndoel van het PAD-leerplan is het zelfstandig leren oplossen van sociale problemen.

We werken met behulp van een uitgebreide lessenserie en tal van extra hulpmiddelen op een professionele wijze aan de sociale competentie van de leerlingen. De gedachte is dat de aanpak zich vooral richt op de preventie van problemen. De lessen richten zich op vier aspecten van de sociale competentie: 

• zelfbeeld (hoe waardeer en zie ik mijzelf?) )
• zelfcontrole (hoe stem ik mijn gedrag op mijn emotie af?)
• emoties (hoe ga ik om met de emoties van mijzelf en de ander?)
• probleemoplossen (hoe kan ik op bevredigende wijze een probleem oplossen?)

Hoe?

Tot invoering van PAD is besloten op advies van een werkgroep gedrag.In deze werkgroep zaten meerdere leerkrachten, waaronder gedragsspecialisten. In goede gesprekken met ouders, leerkrachten én kinderen werd unaniem geadviseerd een methodiek voor sociaal-emotioneel leren te gaan gebruiken.  Het werd PAD omdat het bewezen effectief is en omdat het voldoet aan onze behoefte voor aanpak en inhoud van deze vorm van leren. Het werken met PAD stelt hoge eisen aan de vaardigheden en attitudes van leerkrachten. Zo wordt verwacht dat leerkrachten model staan voor de principes van PAD . Dat betekent bijvoorbeeld dat de leerkrachten hun leerlingen vertellen hoe zij zich voelen, dat zij ook complimenten geven aan dat lastige of stille kind of dat ook zij even tot tien tellen als een leerling voor de zoveelste keer over de schreef gaat. Daarom volgde het team voorafgaand aan de invoering een PAD scholing. Het team wordt in het eerste jaar bijgestaan door een deskundige van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Op elke agenda van de teamvergadering komt PAD voor. In het nieuwe schooljaar zoeken we er nog een passend signalerings- en volginstrument voor sociaal-emotioneel leren en gedrag bij. De ouders worden geïnformeerd en betrokken, o.a. met een ouderboekje met tips voor thuis en een ouderavond.