Waar staan wij voor?

We werken en leren in een prettige en veilige omgeving. Een goede basis voor goede prestaties.

De Winde is een middelgrote school met twee locaties met elk een eigen kleinschalig karakter.

We willen handelingsgericht werken met oog voor goede prestaties.

We helpen de kinderen zelfstandig te worden, door ze mede verantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling

We denken in mogelijkheden en kansen, we gaan uit van wat een kind (al) kan.

Er is niet alleen aandacht voor de kennisontwikkeling. Het sociaal-emotioneel leren is minstens zo belangrijk.

De Winde is een PAD school! Betrokkenheid en welbevinden van kinderen zijn erg belangrijk.

We werken efficiënt: tijdens de les van de vakleerkracht werkt de leerkracht ondersteunend voor een andere groep.

De ontwikkeling en de vorderingen van kinderen op leer- én emotioneel gebied houden wij bij met een leerlingvolgsysteem.

We hanteren nieuwe lesmethoden waaraan we werken met de nieuwste en bewezen goede didactische inzichten.

In alle groepen gebruiken we traditionele én moderne middelen; naast de schoolboeken zijn er notebooks, tablets en Ipads.

Op obs de Winde is veel aandacht voor cultuur. De bibliotheek, museumbezoek, theatervoorstelling, kunstlessen. Ieder jaar weer zijn er wel nieuwe activiteiten.

Er is een prima leerlingenzorg. Kinderen kunnen zowel binnen als buiten de klas extra begeleid worden: extra uitleg, hulp of deelname aan een Plusklas.

De medewerkers zijn goede collega’s: betrokken op de kinderen en elkaar, gemotiveerd, gedreven.

We zien onderwijs en opvoeden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders.

De resultaten van de school zijn goed. Op het voortgezet onderwijs doen onze leerlingen het prima!

Goede en open contacten tussen ouders en school vinden we heel belangrijk.

We willen laagdrempelig zijn.Goede communicatie is heel belangrijk. O.a met oudergesprekken op maat, deze website, een wekelijkse digitale nieuwsbrief en een ouderportaal.

We vinden we het fijn als ouders meehelpen en meedenken. Dat toont wederzijdse betrokkenheid!

Obs de Winde werkt nauw samen met o.a. de schoolarts, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, de bibliotheek,  Cultura, Atelier van Katoen en maatschappelijk werk

We zijn heel trots op onze kinderen!

Plusklas

De Winde wil graag een school zijn die ook het maximale uit kinderen wil halen die aan de bovenkant presteren; daarom is er voor hen een extra voorziening: de interne plusklas.

We kennen selectiecriteria voor de plusklas. De plaatsing is in ieder geval voor de periode van een jaar. De intern begeleiders van de school bekijken samen met de leerkracht en de leerkracht van de plusklas welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Hierbij willen we voorkomen dat er kinderen in de plusklas terecht komen bij wie plaatsing een ongewenst effect oplevert.

Het doel van de plusklas is: Tegemoet komen aan de specifieke behoeften van (hoog)begaafde leerlingen; zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied. Het leren plannen en organiseren en taakgericht werken worden verder ontwikkeld. (“leren leren” staat hierin centraal).

De plusklasbijeenkomsten vinden wekelijks op de Sytwinde plaats. De geselecteerde  leerlingen komen hiervoor een dagdeel per week naar de plusklas. Zo is er een plusklas voor leerlingen uit groep 4 en 5 en tevens voor leerlingen uit groep 6 en 7. De leerlingen krijgen tijdens het werken binnen de plusklas begeleiding en feedback. Soms gebeurt dat in de groep, soms tijdens individuele coaching gesprekken. 

Er vindt een regelmatige terugkoppeling vanuit de plusklas plaats naar de leerkracht van de leerling. De leerlingen ontvangen vanuit de plusklas ook een rapport, zodat ouders deze ontwikkelingen ook kunnen volgen. 

Schakelklas

Bij ons op school hebben we een schakelklas op de vestiging Sytwinde. In deze klas wordt in de ochtend aan vluchtelingen en aan anderstalige leerlingen van 6 t/m 12 jaar intensief taalonderwijs aangeboden. Dit taalonderwijs is erop gericht om de achterstand in de Nederlandse taal zo snel mogelijk in te lopen. Daarnaast is ook het rekenonderwijs deel van het onderwijsaanbod. In de middag volgen deze leerlingen onderwijs in een reguliere klas (de stamgroep) omdat het essentieel is voor de ontwikkeling van het dagelijks taalgebruik dat deze leerlingen zo veel als mogelijk in contact zijn en communiceren met de leerlingen van hun stamgroep. Vooral deelname bij sport-, teken-, handvaardigheid- en muziekonderwijs is hierbij goed in te zetten. Het uiteindelijke doel is dat deze leerlingen zo snel mogelijk kunnen integreren in een reguliere klas. 

Afspraak maken

Ieder kind is uniek. Geen twee kinderen zijn hetzelfde.
Niet in hoe ze eruit zien en niet in wat ze kunnen en/of willen.
Daarom moet er voor ieder kind aandacht zijn en moet ieder kind ook gevolgd worden in zijn of haar ontwikkeling.
Dat doe je als groepsleerkracht samen met de ouders. Ouders nemen een belangrijke plaats in op onze school.

Bij de downloads staat onze schoolgids met nog veel meer informatie over de school.

De beste indruk van onze school krijgt u door er zelf een kijkje te komen nemen.

Overblijfkinderen

Overblijvende leerlingen worden kort voor 13.05 uur naar de klas gebracht. De grotere overblijfkinderen gaan zelfstandig naar de klas. Pas als de overblijvers binnen zijn, is het plein toegankelijk voor kinderen en ouders. Dat voorkomt verwarring tijdens het overblijven.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn: ‘s ochtends van 08.30 tot 12.00 uur en ‘s middags van 13.15 tot 15.15 uur. Op woensdag eindigt de dag om 12.00 uur.

We willen graag optimaal gebruik kunnen maken van de onderwijstijd. Dus ook op tijd beginnen! Wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind op tijd in de klas kan zijn?

De leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur en 13.05 uur (als de overblijfkinderen weer binnen zijn) naar de klas. De ouders hebben dan de gelegenheid hun kind in de de klas te brengen en om afscheid te nemen.

Om 8.30 uur en om 13.15 uur beginnen de lessen. De ouders hebben de school dan verlaten.

Na lestijd worden de kinderen buiten gebracht door de leerkrachten. Bij de kleuters letten we goed op een persoonlijke overdracht aan de ouders/verzorgers.

Overblijfkinderen

Overblijvende leerlingen worden kort voor 13.05 uur naar de klas gebracht. De grotere overblijfkinderen gaan zelfstandig naar de klas. Pas als de overblijvers binnen zijn, is het plein toegankelijk voor kinderen en ouders. Dat voorkomt verwarring tijdens het overblijven.

Overblijfkinderen

Overblijvende leerlingen worden kort voor 13.05 uur naar de klas gebracht. De grotere overblijfkinderen gaan zelfstandig naar de klas. Pas als de overblijvers binnen zijn, is het plein toegankelijk voor kinderen en ouders. Dat voorkomt verwarring tijdens het overblijven.

Voorjaarsvakantie

begint op: 25-02-2019
eindigt op: 01-03-2019  

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag

begint op: 19-04-2019
eindigt op: 22-04-2019  

Meivakantie

begint op 19-04-2019
eindigt op 03-05-2019

Zomervakantie

begint op 21-07-2019
eindigt op 30-08-2019

 

Begint

Eindigt

 

 

 

Herfstvakantie

Ma. 21.10.19

Vr. 25.10.19

Kerstvakantie

Ma. 23.12.19

Vr. 03.01.20

Voorjaarsvakantie

Ma. 24.02.20

Vr. 28.02.20

Goede vrijdag en Paasmaandag

Vr. 10.04.20

Ma. 13.04.20

Meivakantie verplicht

Ma 27.04.20

Vr. 01.05.20

Meivakantie

Ma. 04.05.20

Vr. 08.05.20

Hemelvaartvakantie

Do 21.05.20

Vr. 22.05.20

Pinksteren

Ma. 01.06.20

Ma. 01.06.20

Zomervakantie

Ma. 20.07.20

Vr. 28.08.20

Studiedagen

Vrijdag 22-02-2019
Maandag 01-04-2019
Dinsdag 25-06-2019

BSO bij obs de Winde

Voor de buitenschoolse opvang, voor- en naschoolse opvang, werkt De Winde samen met SKS Alles Kids, Skippy-Pepijn en Keiki Holo Holo. Deze samenwerking werkt volgens het ‘makelaarsmodel’. Dat houdt in dat De Winde ouders informeert over de beschikbaarheid van de BSO’s en dat de ouders zelf afspraken maken met één van de BSO-aanbieders. In praktijk worden de kinderen van de school naar de BSO-locaties gebracht, (naschoolse opvang) of van de BSO-locatie naar de school gebracht (voorschoolse opvang).

Tussenschoolse opvang

Tussen de middag kunnen de kinderen op school overblijven. Dit wordt voor de school georganiseerd door Tussen schoolse Opvang (TSO) Stichting Kinderstralen. De begeleiding wordt uitgevoerd door vrijwilligers, bv. ouders van de school en door medewerkers van Stichting Kinderstralen. De kinderen eten onder begeleiding in een klaslokaal. Aansluitend mogen ze kiezen of ze binnen of buiten willen spelen. Tijdens het spelen is er ruimte voor vrij spel maar er worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd zoals sporten of een songfestival. Uiteraard geeft u uw kind eten en drinken mee. Voldoende voor een goede lunch.

Aanmelding voor de TSO kan alleen schriftelijk. De overblijfvergoeding betaalt u tweemaandelijks via automatische incasso. Of u koopt een strippenkaart. Op beide locaties is een overblijfcoördinatrice van Kinderstralen aangesteld om de zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor alle vragen en overblijfbriefjes is op beide locaties een Kinderstralenbrievenbus aanwezig. Op de Poort in de centrale hal en op de Sytwinde bij de ingang voor de middenbouw.

Structureel TSO € 2,80 per dag
Incidenteel TSO € 3,30 per dag

Bij een 2e kind dat gebruik maakt van de TSO hanteren wij een korting van € 0,20 per keer voor het oudste kind (bij structurele TSO).
 
Kinderstralen

https://www.lunchenopschool.nl/inschrijven/

Naschoolse opvang

SKS Alles Kids

https://sksalleskids.nl/dienst/buitenschoolse-opvang/

BSO Globetrotters

Gildeweg 232632 BDNootdorp0181 – 61 35 20klant@sksalleskids.nl

 

Skippy Kinderopvang

https://www.skippypepijn.nl/buitenschoolse-opvang/locaties-bso/buitenschoolse-opvang-klauterbeer/

Koningin Julianastraat 12a/ 12b

2631 GB Nootdorp

015-3695021 (vestigingsmanager)

0152579043 (PO Klauterbeer)

06-13029756 (BSO 4-8 jaar)

06-14976566 (BSO Brandberen)

 

Keikholoholo

https://keikiholoholo.nl/bso

Dorpsplein 3
2631CX Nootdorp
Tel. kantoor: 015-3107939

 

Triodus kinderopvang

https://www.triodus.nl/school/winde-de-poort/

Voorschool en naschool

BSO Supervogels

De Poort 8

2631 PT Nootdorp

 

BSO Het Kievitsnest

Kievitsbloem 60A

2631 TB