Waar staan wij voor?

We werken en leren in een prettige en veilige omgeving. Een goede basis voor goede prestaties.

We willen handelingsgericht werken met oog voor goede prestaties.

We helpen de kinderen zelfstandig te worden, door ze mede verantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling

We denken in mogelijkheden en kansen, we gaan uit van wat een kind (al) kan.

Er is niet alleen aandacht voor de kennisontwikkeling. Het sociaal-emotioneel leren is minstens zo belangrijk.

De Winde is een KIVA school! Betrokkenheid en welbevinden van kinderen zijn erg belangrijk.

We werken efficiënt: tijdens de les van de vakleerkracht werkt de leerkracht ondersteunend voor een andere groep.

De ontwikkeling en de vorderingen van kinderen op leer- én emotioneel gebied houden wij bij met een leerlingvolgsysteem.

We hanteren nieuwe lesmethoden waaraan we werken met de nieuwste en bewezen goede didactische inzichten.

In alle groepen gebruiken we traditionele én moderne middelen; naast de schoolboeken zijn er notebooks, tablets en Ipads.

Op obs de Winde is veel aandacht voor cultuur. De bibliotheek, museumbezoek, theatervoorstelling, kunstlessen. Ieder jaar weer zijn er wel nieuwe activiteiten.

Er is een prima leerlingenzorg. Kinderen kunnen zowel binnen als buiten de klas extra begeleid worden: extra uitleg, hulp of deelname aan een Plusklas.

De medewerkers zijn goede collega’s: betrokken op de kinderen en elkaar, gemotiveerd, gedreven.

We zien onderwijs en opvoeden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders.

De resultaten van de school zijn goed. Op het voortgezet onderwijs doen onze leerlingen het prima!

Goede en open contacten tussen ouders en school vinden we heel belangrijk.

We willen laagdrempelig zijn.Goede communicatie is heel belangrijk. O.a met oudergesprekken op maat, deze website, een wekelijkse digitale nieuwsbrief en een ouderportaal.

We vinden we het fijn als ouders meehelpen en meedenken. Dat toont wederzijdse betrokkenheid!

Obs de Winde werkt nauw samen met o.a. de schoolarts, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, de bibliotheek,  Cultura, Atelier van Katoen en maatschappelijk werk

We zijn heel trots op onze kinderen!

 

Taalklas gemeente

In samenwerking met de gemeente en onze collega’s van de Regenboog en de Jozefschool, faciliteren wij op school de Taalklas.

In deze klas wordt in de ochtend aan meertalige kinderen (kinderen die Nederlands als nieuwe taal leren) van 6 t/m 12 jaar intensief taalonderwijs aangeboden. Dit taalonderwijs is erop gericht om de nieuwe taal zo snel mogelijk aan te leren. Deze lessen worden gegeven door onze specialist Nederlands als tweede taal.

Het aanbod in de klas is gericht op het zelf redzaam maken van de kinderen en de schooltaal. 

In de middag volgen deze leerlingen onderwijs in een reguliere klas (de stamgroep). Deze stamgroep kan een groep zijn bij ons op de Winde of op de Jozefschool of de Regenboog.

We onderscheiden twee verschillende typen nieuwkomers.  

De leerling die als vluchteling (asielzoeker) in Nederland is gekomen en vervolgens als statushouder zich verder moet bekwamen in de Nederlandse taal om succesvol te kunnen deelnemen aan het regulier onderwijs.  

De anderstalige leerling (expat/vreemdeling), die door andere omstandigheden, bijvoorbeeld werk van ouders, in Nederland is komen wonen en zich ook de taal eigen moet maken om succesvol het regulier onderwijs te kunnen volgen. 

Plusklas

De Winde wil graag een school zijn die ook het maximale uit kinderen wil halen die aan de bovenkant presteren; daarom is er voor hen een extra voorziening: de interne plusklas.

We kennen selectiecriteria voor de plusklas. De plaatsing is in ieder geval voor de periode van een jaar. De intern begeleiders van de school bekijken samen met de leerkracht en de leerkracht van de plusklas welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Hierbij willen we voorkomen dat er kinderen in de plusklas terecht komen bij wie plaatsing een ongewenst effect oplevert.

Het doel van de plusklas is: Tegemoet komen aan de specifieke behoeften van (hoog)begaafde leerlingen; zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied. Het leren plannen en organiseren en taakgericht werken worden verder ontwikkeld. (“leren leren” staat hierin centraal).

De geselecteerde  leerlingen komen hiervoor een dagdeel per week naar de plusklas. Zo is er een plusklas voor leerlingen uit groep 4 en 5 en tevens voor leerlingen uit groep 6 en 7. De leerlingen krijgen tijdens het werken binnen de plusklas begeleiding en feedback. Soms gebeurt dat in de groep, soms tijdens individuele coaching gesprekken. 

Er vindt een regelmatige terugkoppeling vanuit de plusklas plaats naar de leerkracht van de leerling. De leerlingen ontvangen vanuit de plusklas ook een rapport, zodat ouders deze ontwikkelingen ook kunnen volgen. 

Afspraak maken

Ieder kind is uniek. Geen twee kinderen zijn hetzelfde.
Niet in hoe ze eruit zien en niet in wat ze kunnen en/of willen.
Daarom moet er voor ieder kind aandacht zijn en moet ieder kind ook gevolgd worden in zijn of haar ontwikkeling.
Dat doe je als groepsleerkracht samen met de ouders. Ouders nemen een belangrijke plaats in op onze school.

Bij de downloads staat onze schoolgids met nog veel meer informatie over de school.

De beste indruk van onze school krijgt u door er zelf een kijkje te komen nemen.

 

Studiedagen 2020-2021

Maandag              31-08-2020
Donderdag          12-11-2020

Woensdag            10-02-2021
Vrijdag                   19-02-2021
Donderdag           01-04-2021
Vrijdag                   23-04-2021
Dinsdag                 22-06-2021

Vrije (Mid)dagen 2020-2021

Woensdag           14-10-2020  leerlingen vrij vanaf 11:15 uur
Vrijdag                   16-10-2020 leerlingen vrij vanaf 11:15 uur
Vrijdag                    30-10-2020 leerlingen vrij vanaf 11.15 uur
Vrijdag                    04-12-2020 leerlingen vrij vanaf 11:15 uur
Donderdag           17-12-2020 leerlingen vrij vanaf 11.15 uur
Vrijdag                    18-12-2020 leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

Woensdag             13-01-2021 leerlingen vrij vanaf 11:15 uur
Vrijdag                    12-03-2021 leerlingen vrij vanaf 11.15 uur
Woensdag             31-03-2021 leerlingen vrij vanaf 11.15 uur
Donderdag            22-04-2021 leerlingen vrij vanaf 11.15 uur
Vrijdag                     04-06-2021 leerlingen vrij vanaf 11:15 uur
Woensdag             30-06-2021 leerlingen vrij vanaf 11.15 uur
Vrijdag                    16-07-2021 leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

Schooltijden

Vanaf schooljaar ’20-’21 werken wij met een 5-gelijke-dagen model. Van maandag t/m vrijdag zijn de schooltijden gelijk.

De lessen starten om 8:15 uur en alle leerlingen zijn alle dagen om 13:45 uur vrij.

Door het 5-gelijke-dagen-model creëren we rust in de school en één pedagogische lijn. De kinderen hebben 2 keer per dag een pauzemoment: één keer rond 10:00 uur en één keer rond 12:00 uur. De kinderen eten en drinken en spelen buiten onder begeleiding van de groepsleerkracht.

Komend schooljaar werken wij voor het eerst met dit rooster.

Wij hebben een overbruggingsaanbod gerealiseerd met ZieZoo en Triodus.
Hier zijn wel kosten aan verbonden. Dat betekent dat we in een overgangssituatie de ouders de gelegenheid willen geven om hun kind tot 15:00 uur op school te laten zijn. 

In samenwerking met Team4Talent hebben we op dinsdag en donderdag na schooltijd een sportaanbod, dit is voor ouders kosteloos.
Na schooltijd worden diverse activiteiten georganiseerd zoals Mad Science en typecursussen.

We willen graag optimaal gebruik kunnen maken van de onderwijstijd. Dus ook op tijd beginnen! Wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind op tijd in de klas kan zijn? De deuren van de school gaan om 8:05 uur open. 

 

Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021

 

Van

 

t/m

augustus ‘20

31

studiedag (alle leerlingen vrij)

 

oktober ‘20

14

leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

 

16

leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

 

19

Herfstvakantie

23-10

 

30

leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

november ‘20

12

studiedag (alle leerlingen vrij)

 

december ‘20

  4

leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

 

17

leerlingen vrij vanaf 12:15 uur

 

 

18

leerlingen vrij vanaf 12:15 uur

 

 

21

Kerstvakantie

01-01

januari ‘21

13

leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

februari ‘21

10

studiedag (alle leerlingen vrij)

 

 

18

studiedag (alle leerlingen vrij)

 

 

19

studiedag (alle leerlingen vrij)

 

 

22

Voorjaarsvakantie

26-02

maart ‘21

12

leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

 

31

leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

april ‘21

  1

studiedag (alle leerlingen vrij)

 

 

  2

Goede vrijdag en Paasmaandag

05-04

 

22

leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

 

23

studiedag (alle leerlingen vrij)

 

 

26

Meivakantie

07-05

mei ‘21

13

Hemelvaart

 

 

14

vrije dag

 

 

24

Pinsteren

 

juni ‘21

  4

leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

 

22

studiedag (alle leerlingen vrij)

 

 

30

leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

juli ‘21

 

leerlingen vrij vanaf 11:15 uur

 

 

19

Zomervakantie

27-08

 

BSO bij obs de Winde

Voor de buitenschoolse opvang, voor- en naschoolse opvang, werkt De Winde samen met SKS Alles Kids en Skippy-Pepijn. Deze samenwerking werkt volgens het ‘makelaarsmodel’. Dat houdt in dat De Winde ouders informeert over de beschikbaarheid van de BSO’s en dat de ouders zelf afspraken maken met één van de BSO-aanbieders. In praktijk worden de kinderen van de school naar de BSO-locaties gebracht, (naschoolse opvang) of van de BSO-locatie naar de school gebracht (voorschoolse opvang).

Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang (TSO/overblijven) op de OBS De Winde wordt georganiseerd en begeleid door Kinderstralen.

Klik voor meer informatie én om uw kind in te schrijven voor de TSO op onderstaande afbeelding om door te linken naar de website van Kinderstralen.

Structureel TSO € 3,00 per dag
Incidenteel TSO € 3,30 per dag

Bij een 2e kind dat gebruik maakt van de TSO hanteren wij een korting van € 0,20 per keer voor het oudste kind (bij structurele TSO).
Naschoolse opvang

SKS Alles Kids

https://sksalleskids.nl/dienst/buitenschoolse-opvang/

BSO Globetrotters

Gildeweg 232632 BDNootdorp0181 – 61 35 20klant@sksalleskids.nl

 

Skippy Kinderopvang

https://www.skippypepijn.nl/buitenschoolse-opvang/locaties-bso/buitenschoolse-opvang-klauterbeer/

Koningin Julianastraat 12a/ 12b

2631 GB Nootdorp

015-3695021 (vestigingsmanager)

0152579043 (PO Klauterbeer)

06-13029756 (BSO 4-8 jaar)

06-14976566 (BSO Brandberen)

 

Triodus kinderopvang

https://www.triodus.nl/school/winde-de-poort/

Voorschool en naschool

BSO Supervogels

De Poort 8

2631 PT Nootdorp

 

BSO Het Kievitsnest

Kievitsbloem 60A

2631 TB