De medezeggenschapsraad (mr) van OBS De Winde

Op deze webpagina leest u wie de mr is en wat we als mr doen. Daarnaast vindt u hier documenten zoals notulen, het jaarverslag en andere relevante documentatie. In Nederland heeft elke school een medezeggenschapraad (mr) die bestaat uit een oudergeleding en een lerarengeleding. Op De Winde bestaat deze op dit moment uit 3 leraren (oudergeleding) en 4 ouders (teamgeleding).

Wat doet de mr?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen over onderwijs, maar ook over de school als organisatie. Bij bepaalde beslissingen is de directie volgens de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) verplicht advies of instemming van de mr te vragen. Naast deze wettelijke en formele kaders wordt de mr ook regelmatig informeel geraadpleegd om mee te denken en te praten.

De mr fungeert als het ware als een vooruitgeschoven post en houdt bij alle raadplegingen rekening met de consequenties ervan voor leerlingen, het team, ouders en de school als organisatie. U kunt hierbij denken aan adviezen en besluiten over de vaststelling van onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, de schoolgids, de schooltijden, formatie en allerlei andere zaken die van belang zijn voor het reilen en zeilen van de school.

Welke bevoegdheden heeft de mr?
De mr heeft op diverse vlakken bevoegdheden die zorgen voor een nauwe betrokkenheid bij het functioneren van de school. Zo heeft de mr een wettelijk recht op inspraak bij wijziging van het beleid van de school. Bij sommige beslissingen van bestuur of directie moet aan de mr om advies worden gevraagd. Afhankelijk van de beslissing heeft de mr advies- of instemmingsrecht.

Dit betekent, dat leerkrachten én ouders kunnen meedenken over het schoolbeleid, het leerklimaat, de te hanteren leermethoden, de arbeidsomstandigheden en allerlei andere zaken. De mr kan invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals deze zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De Wms kent algemene bevoegdheden en bijzondere bevoegdheden toe.

Algemene bevoegdheden

  • Het recht op overleg; de mr overlegt ongeveer 1 maal in de 6 weken, indien gewenst is de directie daarbij aanwezig.
  • Het initiatiefrecht; de mr mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en bestuur.
  • Het recht op informatie; de mr wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken op het gebied van financiën, personeel, beleid en onderwijs.

Bijzondere bevoegdheden

De bijzondere bevoegdheden bestaan uit instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden. Voor een uitgebreid overzicht van al deze bevoegdheden verwijzen wij u graag naar de website van de Wms: https://www.infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies

Hoe kunt u de mr bereiken?
U kunt de mr per e-mail bereiken via mr@obsdewinde.nl. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u uiteraard ook één van de mr-leden persoonlijk aanspreken.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

  • Linda van der Ham (voorzitter), Laura Straka en Peter Hylarides (oudergeleding)
  • Marja Floris, Linneke Elderhorst en Jeroen van Schie (teamgeleding)

 

Wanneer vergadert de MR?Maandag 9 september 2019

Vanwege OVID-19 vinden de mr -vergaderingen momenteel digitaal plaats via Teams.
Zodra het weer mogelijk is, zullen de vergaderingen weer op De Winde plaatsvinden.

Donderdag                        19 november
Donderdag                         17 december
Donderdag                         28 januari
Donderdag                         11 maart
Donderdag                         15 april
Donderdag                         27 mei
Donderdag                         8 juli

                                   

Mr-vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Heeft u agendapunten, geeft u deze dan mét toelichting aan ons door via ons e-mailadres mr@obsdewinde.nl

Notulen van de vergaderingen worden zo snel mogelijk na vergadering gepubliceerd op deze pagina.