De medezeggenschapsraad (mr) van OBS De Winde

Op deze webpagina leest u wie de mr is en wat we als mr doen. Daarnaast vindt u hier documenten zoals notulen, het jaarverslag en andere relevante documentatie. In Nederland heeft elke school een medezeggenschapraad (mr) die bestaat uit een oudergeleding en een lerarengeleding. Op De Winde bestaat deze op dit moment uit 3 leraren (oudergeleding) en 4 ouders (teamgeleding).

Wat doet de mr?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen over onderwijs, maar ook over de school als organisatie. Bij bepaalde beslissingen is de directie volgens de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) verplicht advies of instemming van de mr te vragen. Naast deze wettelijke en formele kaders wordt de mr ook regelmatig informeel geraadpleegd om mee te denken en te praten.

De mr fungeert als het ware als een vooruitgeschoven post en houdt bij alle raadplegingen rekening met de consequenties ervan voor leerlingen, het team, ouders en de school als organisatie. U kunt hierbij denken aan adviezen en besluiten over de vaststelling van onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, de schoolgids, de schooltijden, formatie en allerlei andere zaken die van belang zijn voor het reilen en zeilen van de school.

Welke bevoegdheden heeft de mr?
De mr heeft op diverse vlakken bevoegdheden die zorgen voor een nauwe betrokkenheid bij het functioneren van de school. Zo heeft de mr een wettelijk recht op inspraak bij wijziging van het beleid van de school. Bij sommige beslissingen van bestuur of directie moet aan de mr om advies worden gevraagd. Afhankelijk van de beslissing heeft de mr advies- of instemmingsrecht.

Dit betekent, dat leerkrachten én ouders kunnen meedenken over het schoolbeleid, het leerklimaat, de te hanteren leermethoden, de arbeidsomstandigheden en allerlei andere zaken. De mr kan invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals deze zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De Wms kent algemene bevoegdheden en bijzondere bevoegdheden toe.

Algemene bevoegdheden

 • Het recht op overleg; de mr overlegt ongeveer 1 maal in de 6 weken, indien gewenst is de directie daarbij aanwezig.
 • Het initiatiefrecht; de mr mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en bestuur.
 • Het recht op informatie; de mr wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken op het gebied van financiën, personeel, beleid en onderwijs.

Bijzondere bevoegdheden

De bijzondere bevoegdheden bestaan uit instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden. Voor een uitgebreid overzicht van al deze bevoegdheden verwijzen wij u graag naar de website van de Wms: https://www.infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies

Hoe kunt u de mr bereiken?
U kunt de mr per e-mail bereiken via mr@obsdewinde.nl. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u uiteraard ook één van de mr-leden persoonlijk aanspreken.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

 • Linda van der Ham (voorzitter), Laura Straka en Peter Hylarides (oudergeleding)
 • Marja Floris, Linneke Elderhorst en Jeroen van Schie (teamgeleding)

 

Wanneer vergadert de MR?

Vanwege OVID-19 vinden de mr -vergaderingen momenteel digitaal plaats via Teams.
Zodra het weer mogelijk is, zullen de vergaderingen weer op De Winde plaatsvinden.

Donderdag                        19 november
Donderdag                         17 december verzet naar 14 januari
Donderdag                         28 januari
Donderdag                         11 maart
Donderdag                         15 april
Donderdag                         27 mei
Donderdag                         8 juli

                                   

Mr-vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Heeft u agendapunten, geeft u deze dan mét toelichting aan ons door via ons e-mailadres mr@obsdewinde.nl

Notulen van de vergaderingen worden zo snel mogelijk na vergadering gepubliceerd op deze pagina.

Ouderraad (or)
Stichting Ouderraad obs De Winde heeft zich tot doel gesteld mee te werken aan een school, waar een prettig leerklimaat heerst. De or houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van activiteiten die niet expliciet in de wet op het Primair Onderwijs genoemd worden of een noodzakelijk lesonderdeel zijn, maar die voor de kinderen wel een heel belangrijk onderdeel zijn van de sfeer die de school kenmerkt, zoals de schoolreis, de sinterklaasviering, de kerstviering,
Kinderboekenweek, de koningsspelen, de avondvierdaagse enz.

De or staat open voor suggesties voor activiteiten en ideeën, en heeft een digitale ideeënbus. Dus heeft u ideeën die het verblijf van uw kind(eren) op school kunnen veraangenamen, dan kunt u deze mailen aan or@obsdewinde.nl. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Nieuwe leden zijn altijd welkom! Er bestaat geen minimum- of maximumgrootte. De or vergadert iedere vier tot zes weken, mede afhankelijk van de activiteiten van dat moment. Daarnaast zijn er commissievergaderingen voor bijv. de sportdag. Bij elke vergadering zijn ook leden van de directie en het team aanwezig. De vergaderdata vindt u op de jaarplanner.

Evaline van den Oever

Daniëlle Eichholtz

Marrit Sinnema

Noeska de Nobel

Laura de Haard

Angelina Koopstra

F
Fancy Fair 2019
Paasviering: paaseieren zoeken in de gymzaal

 

 

Eerst volgende event:

 • Kinderboekenweek 9 oktober, 20
 • Sinterklaasfeest 4 december, 20
 • Kerstdiner 17 december, 20
 • Paasviering 31 maart, 21
 • Koningsspelen 21 mei, 21
 • Avond 4 daagse 14 juni, 21
 • Schoolreisjes 21 juni, 21
 • Groep 8 musical 13 juli, 21
 • Groep 8 fiets ‘m eruit 14 juli, 21

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Behalve de mr kennen we ook een GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarin zijn de mr-en van alle scholen van het schoolbestuur vertegenwoordigd. Daar worden besluiten genomen die voor alle scholen gelden. Zo kennen we dus drie niveaus van besluitvorming.

a. wetten voor alle scholen in Nederland
b. GMR-afspraken voor alle scholen in het bestuur
c. mr-afspraken voor de eigen school

Er kan nooit een afwijkend besluit worden genomen over iets dat hoger in de hiërarchie is vastgelegd..